Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на Otvorko.eu

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на Otvorko.eu, които уреждат правилата за използването на Otvorko.eu, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

 

 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1.   „„Криейтив Лаб Запад” ЕООД, ЕИК 205040456, МОЛ: Иглика Златарова
Контакти с управител на фирмата: гр. София, ж.к. Люлин, бл.644, ет.1, ап.3, тел. 0898468164, e-mail: obicham@otvorko.eu

 

3.ДЕФИНИЦИИ

3.1.   Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си справи поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.

3.2   Продавач – Otvorko.eu.

3.3. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса Otvorko.euи неговите поддомейни

3.6.   Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от Otvorko.eu (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с Otvorko.eu

3.7.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Otvorko.eu и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.

3.8.   Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Сайта, включително продкти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

3.9.   Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Сайта, марката Otvorko.eu или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.10.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.11.   Съдържание

 • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Otvorko.eu и/или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Otvorko.eu и/или друг Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
 • данни относно Продавач.

3.12.   Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.13.   Транзакция – действието от страна на Otvorko.eu по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Сайта, осъществявано единствено по банков път.

3.14.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.15.   Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

3.16.   Въпрос – форма на обръщение към Клиенти/Купувачи/Потребители с цел да се получи информация относно дадени Стоки или Услуги на Платформата.

3.17. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Сайта, на страницата на определена Стока. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.   Общите условия на Otvorko.eu обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на Сайта.

4.2.   Всяко използване на Сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3.   Otvorko.eu си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Сайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Сайта без това да нарушава правото на Клиентите/Потрбителите/Купувачите да се откажат от договора в съответствие с приложимите законови развпоредби. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Сайта изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

4.4.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5.   Otvorko.eu и продавачите полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Otvorko.eu уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.6.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Otvorko.eu се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.7.   Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

4.8.   Сайта може да съдържа линкове към други сайтове. Otvorko.eu не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Otvorko.eu от негово име.

5.2.   Otvorko.eu ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Otvorko.eu прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Otvorko.eu уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

5.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1.   Достъпът до Сайта с цел Поръчка е позволен на всеки Потребител.

6.2.   Otvorko.eu си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Otvorko.eu по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Otvorko.eu на Otvorko.eu, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Otvorko.eu не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3.   Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Otvorko.eu на посочените адреси в раздел „контакти” на Сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Сайта адреси в раздел „Контакт”.

6.5.   Otvorko.eu може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Сайта, за определен период от време.

6.6.     Всички цени на Стоките и/или Услугите на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.7.   В случай на плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача. Затова Otvorko.eu препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он лайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от Otvorko.eu.

6.8.   Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

6.9. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът ще бъде помолен да направи рецензия относно закупената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която ее направил поръчка. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Купувачи и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.

7.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1.   Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1.   Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Otvorko.eu.

8.2.   Otvorko.eu има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8.3.   Нищо в сключения между Otvorko.eu и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Otvorko.eu последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Otvorko.eu върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Otvorko.eu.

8.4.   Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

8.5.   Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Otvorko.eu за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Otvorko.eu и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Otvorko.eu, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

8.6.   Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Otvorko.eu няма да се счита за съгласие от страна на Otvorko.eu да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Otvorko.eu.

8.7.   Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Otvorko.eu.

9.ПОРЪЧКА

9.1.     Клиентът може да прави Поръчки от Сайта чрез заявяване на поръчката чрез контактна форма или чрез телефонно обаждане.

9.2. Потвърждавайки Поръчката Otvorko.eu потвърждава доставката само на поръчаното количестово стоки.

9.3.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Otvorko.eu във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Otvorko.eu да предостави тези данни на съответния куриер/доставчик за да се изпълни поръчката.

9.4.   С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът разрешава на Otvorko.eu и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.5.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
 • Невъзможност за намиране на Клиента от куриер/доставчик
 • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

 

9.6.   Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Otvorko.eu в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Otvorko.eu. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Продукта на адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл.644, ет.1, ап.3, като междувременно уведоми Продавача за това на obicham@otvorko.eu или на телефон 0898468164. Клиентът може да върне Стоката(-ите) и като попълни електронния формуляр на Otvorko.eu тук. В този случай, куриер, изпратен от Otvorko.eu, ще вземе Стоките от адреса, посочен от Клиента, а последният ще плати такса в размер на 5,99 лв. за това на куриера.

9.7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

 

 • Плащанията, направени от банкова сметка  – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

 

 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

 

9.8.   Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

 

9.9. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Otvorko.eu Продавачите и всички Купувачи по отношение на стоките, предлагани от Otvorko.eu, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

 

10.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

10.1.   Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Otvorko.eu, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Otvorko.eu: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя/Купувача, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

 

10.2.   Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на Otvorko.eu неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Otvorko.eu има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Otvorko.eu може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. Otvorko.eu няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

 

10.3.   С предоставянето на свои данни на Otvorko.eu (включително и-мейл) Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват Otvorko.eu или трети лица, които са куриери, , партньори на Otvorko.eu и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Otvorko.eu може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

11. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

11.1.   Купувачът/Потребителят може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като изпрати мейл с желанието си за отказ.

11.2.   Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

11.3. След покупката на Стока или Услуга, Otvorko.eu ще изпрати на Купувача / Потребителя търговски съобщения относно:

 • Предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използдвани заедно с купената Стока или Услуга

 

Клиентът / Потребителят може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 11.1 по-горе като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от Otvorko.eu или като се свърже с Otvorko.eu за тази цел.

 

12.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

12.1.   Цените на Стоките и Услугите, обявени в Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

 

12.2.   Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от Otvorko.eu на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път.

 

12.3.   Клиентът/Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

 

12.4.   Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

 

12.5.   Otvorko.eu издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от Otvorko.eu. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез изпращането й по мейл. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа, молим да ни уведомите на имейл адрес: obicham@otvorko.eu

 

12.6.   С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен да предостави данните  си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 

13.ДОСТАВКА НА СТОКИ

13.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача.

13.2.   Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в праткатане се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл obicham@otvorko.eu и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

13.3.   (1) Otvorko.eu ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.

(2) Условията на доставката за продуктите, предлагани от Otvorko.eu се намират на инфо страницата на Сайта „Доставка на поръчките“.

(4) Цената на доставката, когато има такава, ще е видима в потвърждение на поръчката

14. ГАРАНЦИИ

14.1.   Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция от 6 месеца.

14.2 При възникване на проблем в стоката, то тя ще бъде заменена в рамките на 30 дни.

15.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

15.1.   Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

 

 

До ………………………

 

/името на търговеца/

 

……………………………………………………………………..

 

/адрес, ЕИК/

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

 

…………………………………………………. /описание на продукта/

 

Стоката е поръчана на ………………….

 

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

 

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

 

 

……………….                                                                             …………………………….

 

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя

 

16.ОТГОВОРНОСТ

16.1   Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

17. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

17.1.     Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

17.2.   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди

18. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Стефан Апостолов и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в Община София без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл. 18 от Регламент 1215/2012.